Protocol Privacy Borging Fotobeleid

Fotoprotocol Gymnastiekvereniging KdO Dordrecht

KdO hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van KdO en voor social media zoals facebook, twitter en groeps-Whatsapp van teams. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan KdO zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website/social media

 • KdO beheert de website www.kdo-dordrecht.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de gymnastiekvereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;

 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij KdO. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;

 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de gekozen accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden;

 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

 • Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van KdO, als de ouders bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur minimaal twee a drie kinderen op een foto;

 • Op de foto’s zijn de kinderen zoveel mogelijk gekleed in KdO gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding. In geval van vrijetijdskleding zijn de kinderen minimaal gekleed in een korte broek met T-shirt.

 • Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij KdO zoals leden van het bestuur en begeleiders en trainers van de teams. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.

 • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams;

 • Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;

 • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.

 • Binnen veel groepen wordt gebruikt gemaakt van Whatsapp-groepen. Dus ook hierbij geldt: minimaal twee a drie kinderen op een foto en netjes gekleed. En als ouders niet willen dat hun kind op de foto staat, moeten de begeleiders hier rekening mee houden;

 • Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen KdO website en voor de eigen KdO facebook-pagina’s en andere eigen KdO social media;


Maken van foto en video opnames

 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de gekozen accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.

 • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:
  a. wedstrijden en (officiële) toernooien;
  b. verenigingsactiviteiten;
  c. tijdens trainingen.

 • Binnen KdO is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes.


Bewaking privacy gebruik van opnamen

 • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits het eigen kind betreft, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor;

 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

 • Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website;

 • In alle andere gevallen van foto- en video opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur.
  Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.


Sancties

Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het hoofdbestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd.

Volg ons via social media